...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


VEDTEKTER
for
Kompani A, 7. Texas Infanteri Regiment

Per 15. april 2000FORMÅL

7. Texas Infanteri Regiment, Kompani A er en frittstående og upolitisk forening for personer med interesse for den nordamerikanske borgerkrigen (1861 - 1865) som vil være med å gjenskape og levendegjøre denne historiske epoken.

VIRKSOMHET

7. Texas skal:

2.1 Gjenskape ett historisk kompani (A) av 7. Texas Frivillige Infanteri Regiment, Provisional Army of the Confederate States (Sydstatshæren), med historisk korrekte uniformer og utrustning. Sekundært også gjenskape Kompani B, 15. Wisconsin Frivillige Infanteri Regiment, United States Volunteers (Nordstatshæren).

2.2 Avholde og delta i drill, øvelser og lignende som fremstiller militærlivet under den amerikanske borgerkrigen, med spesiell vekt på organisasjon, historie, taktikk, uniformer, eksersis, våpen og annen utrustning i Syd- og Nordstatshæren.

2.3 Organisere turer for medlemmene til USA og Europa for å delta på de store reenactments som avholdes der.

2.4 Samarbeide og utveksle informasjon med enkeltpersoner og tilsvarende foreninger i USA og Europa.

2.5 Oppmuntre til historisk forskning om emnet den amerikanske borgerkrigen og bistå interesserte med opplysninger om denne, i særdeleshet om de tusener av utvandrede nordmenn som deltok i striden.

ORGANISASJON

3.1 Foreningen ledes av kompanisjef/ styreformann, og nestkommanderende/ nestformann som stedfortreder og assistent for kompanisjefen.

3.2 Foreningens organisasjonsstruktur er todelt, i henholdsvis en feltorganisasjon og en administrativ organisasjon.

3.3 Feltorganisasjonen trer i kraft i alle sammenhenger hvor medlemmene opptrer i uniform og representerer en militær avdeling.

3.4 Administrativ organisasjon gjelder i alle sammenhenger forøvrig hvor feltorganisasjonen ikke kommer til anvendelse.

FELTORGANISASJON

4.1 Feltorganisasjonen skal gjenspeile ett historisk infanteri kompani i Sydstatshæren, eventuelt i Nordstatshæren.

4.2 Enhver militær grad over menig som benyttes i foreningen skal ha en kommandomessig funksjon i feltorganisasjonen i henhold til det historiske forbilde vi representerer.

4.3 Militær grad har i seg selv ingen betydning i andre sammenhenger enn på samlinger/ arrangementer hvor medlemmer opptrer i uniform.

4.4 Befalets ansvar og oppgaver. Med enhver grad over menig (korporal eller høyere) i feltorganisasjonen følger ansvar og oppgaver av praktisk og administrativ art, som spesifisert i egen instruks. Det forventes at medlemmer utfører oppgaver i samsvar med sin grad, deriblant å beherske relevant eksersis i henhold til Hardee's Rifle & Light Infantry Tactics.

4.5 Personer som ikke er istand til å utføre oppgaver i samsvar med sin grad, eller av annen grunn må fratre sin stilling, tilbakeføres i grad til menig med umiddelbar virkning.

4.6 Kompanisjef, i samarbeid med nestkommanderende, er ansvarlig for trenings- og ferdighetsnivået hos mannskapene i kompaniet, deriblant å sørge for tilfredsstillende standard med hensyn til sikkerhet, uniform og utrustning, eksersis, m.m.

4.7 Kompanisjef gis militær grad av kaptein, løytnant, eller sersjant i feltorganisasjonen, avhengig av antall medlemmer i foreningen. Ref pkt 4.12.

4.8 Nestkommanderende gis militær grad av løytnant, sersjant, eller korporal i feltorganisasjonen, avhengig av antall medlemmer i foreningen. Ref pkt 4.12.

4.9 Seksjoner. Dersom antall medlemmer i foreningen tilsier det, kan kompaniet inndeles i seksjoner (lag), hver under ledelse av en korporal. Hver seksjon skal bestå av minimum fem menige soldater med rimelig geografisk tilknytning.

4.10 Korporaler. Som kontaktperson for hver seksjon utnevner kompanisjefen en korporal.

4.11 Sersjanter. For hver 2. seksjon i kompaniet, kan kompanisjefen utnevne en sersjant.

4.12 Hvilke militære grader som benyttes i feltorganisasjonen, skal baseres på antall medlemmer i foreningen etter følgende tabell:

Antall
medlemmer
Menige
Korporaler
Sersjanter
Løytnant
Kaptein

9

7

1**

1*

---

---

18

14

2

1**

1*

---

27

21

3

2**

1*

---

36

28

4

2

1**

1*

* kompanisjef ** nestkommanderende

Som hovedregel skal gradsnivået vurderes årlig basert på antall medlemmer i foreningen ved kontigentforfall.

ADMINISTRATIV ORGANISASJON

5.1 Foreningens virksomhet administreres og koordineres av et styre. Styret har det overordnede ansvar for foreningens arbeid og drift mellom hver generalforsamling, og består av følgende tillitsvalgte:

Kompanisjef (styreformann)

Nestkommanderende (nestformann)

Sekretær

Kasserer

5.2 Styrets medlemmer velges på foreningens generalforsamling for to år av gangen, og tiltrer sine verv ved årsskiftet. I tilfelle ett styremedlem fratrer sitt verv før neste generalforsamling skal det sittende styret utnevne en stedfortreder.

5.3 Styreverv, unntatt kompanisjef og nestkommanderende, kan slås sammen dersom generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

5.4 Styret avholder møter når kompanisjef eller minst to andre styremedlemmer ber om det.

5.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall dersom ikke annet er spesifisert i disse vedtekter. Ved avstemning avgjøres stemmelikhet av kompanisjef.

5.6 Styret skal med jevne mellomrom sende ut orientering til medlemmene om foreningens virksomhet.

STYRETS ANSVAR OG OPPGAVER

Styremedlemmene har følgende administrative ansvar og oppgaver:

6.1 Kompanisjef leder styrets arbeid. Han skal innkalle til styremøter og lede disse; sette opp saksliste på grunnlag av innkomne forslag og distribuere denne til styremedlemmene i forkant av hvert styremøte; påse at vedtak treffes i henhold til foreningens vedtekter; sørge for at styrevedtak og møtevedtak blir gjennomført; og forfatte styrets beretning til generalforsamlingen. Han er videre ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av deltakelse på arrangementer og fastsettelse av interne bestemmelser og rutiner.

6.2 Nestkommanderende fungerer i kompanisjefens sted når sistnevnte er fraværende eller forhindret fra å møte, og skal generelt assistere kompanisjefen i hans arbeid. Han skal videre oppbevare og føre nøyaktig regnskap over alt materiell som tilhører foreningen; det være seg ting som er innkjøpt for foreningens midler eller som er gitt i gave til foreningen. Han er ansvarlig for at dette materiellet blir medbrakt til 7. Texas' arrangementer, og at det blir ordentlig tatt vare på og vedlikeholdt.

6.3 Sekretær holder kartotek over all korrespondanse til og fra foreningen, unntatt individuelle henvendelser. Han fører protokoll over styrets møter og skriver referater fra disse; sammenkaller til medlemsmøter og andre aktiviteter; og sørger for at alle nye medlemmer får tilsendt foreningens vedtekter og andre reglementer.

6.4 Kasserer skjøter foreningens økonomi og medlemsregister. Han skal føre nøyaktig regnskap over foreningens økonomiske midler og informere om dette på styremøter; legge frem årsregnskap for styret og generalforsamlingen; samt sette opp budsjettforslag for kommende år og presentere dette for styret og generalforsamlingen. Han er ansvarlig for å kreve inn medlemskontigent; føre og ajourholde medlemslister, med registrering av nye medlemmer, utmeldelser, strykninger, og eksklusjoner; samt å refundere utgifter til styremedlemmer og andre som har hatt utlegg ved oppdrag gitt av styret.

6.5 I tillegg til ovenstående, plikter styremedlemmene også å utføre evt praktiske og administrative oppgaver i samsvar med den militære grad de måtte inneha i feltorganisasjonen.

6.6 Sekretær og kasserer er rene administrative funksjoner og er i seg selv ikke forbundet med noen grad/ stilling i feltorganisasjonen.

MØTER

7.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste beslutningsmyndighet og avholdes annethvert år, i andre halvdel av år 2001, 2003, osv. For øvrig fastsettes tid og sted av styret.

7.2 Skriftlig innkalling til generalforsamling skal være alle medlemmer i hende senest 14 dager før møtet finner sted.

7.3 Generalforsamlingen er beslutningsdyktig dersom den er utlyst i rett tid og ellers følger vedtektene.

7.4 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

Godkjenning av innkalling.

Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Styrets beretning.

Regnskap.

Budsjettforslag.

Fastsettelse av medlemskontigent.

Vedtektsendringer.

Retningslinjer for virksomheten i kommende periode, deriblant årsprogram.

Valg av nytt styre.

Innmeldte saker

7.5 Generalforsamlingens vedtak treffes ved simpelt flertall hvis ikke annet er fastsatt i disse vedtekter.

7.6 Referat fra generalforsamling skal kunngjøres til alle medlemmer innen 20 dager etter at møtet har funnet sted.

7.7 Medlemsmøte. Dersom styret beslutter det, eller et flertall av medlemmene ber styret om det, skal det innkalles til medlemsmøte. Tid og sted fastsettes av styret. Skriftlig innkalling med agenda for møtet skal være medlemmer i hende senest 14 dager før møtet finner sted.

MEDLEMSSKAP

8.1 Medlemsskap i 7. Texas innvilges for personer som oppfyller følgende vilkår:

Er fylt 16 år.

Ikke er forhindret fra å eie skytevåpen.

Er fysisk i stand til å fremstå som en infanterisoldat fra den amerikanske borgerkrigen.

Leverer utfylt søknadsskjema og kontigent til foreningens kasserer.

Søkere under 18 år må ha foreldres (verges) tillatelse.

8.2 Medlemmer må innen 12 måneder etter innmeldingsdato oppfylle følgende tilleggsvilkår for å opprettholde sitt medlemsskap i foreningen:

Anskaffe uniform, utrustning og bevæpning som spesifisert i foreningens uniformsreglement.

Møte opp på en eller flere samlinger/ arrangementer som 7. Texas deltar på.

Beherske elementær eksersis iht. Hardee's Rifle and Light Infantry Tactics.

Medlem som ikke oppfyller disse krav, kan bli fratatt sitt medlemsskap.

8.3 Medlemmer skal følge lovens bestemmelser angående bæring av våpen.

8.4 Intet medlem har rett til å gi uttalelser på foreningens vegne uten at det på forhånd foreligger tillatelse fra kompanisjef eller NK.

8.5 Opphør av medlemsskap. Medlem hvis medlemskontigent har opphørt å gjelde, og som innen 1. februar ikke betaler ny kontigent, fratas sitt medlemsskap. Medlem som etter eget ønske forlater foreningen har ikke rett til å få tilbakebetalt eventuell resterende del av medlemskontigenten.

8.6 7. Texas overtar intet som helst ansvar for medlemmenes sikkerhet eller eiendeler på noe tidspunkt. Hver enkelt er selv ansvarlig for at sikkerhetsbestemmelser og sunn fornuft blir fulgt.

8.7 Søkere kan nektes medlemsskap og allerede opptatte medlemmer kan utvises for kriminelle forhold, likeledes personer som gir uttrykk for rasistiske holdninger som gir grunn til å tro at deres interesse i 7. Texas hovedsaklig består i å skaffe seg Sydstatsuniform som skal brukes til fest, fyll, og politiske møter. Ref. pkt. 10.2.

 

NOMINASJON, STEMMERETT, OG VILKÅR FOR Å INNEHA STYREVERV

9.1 Nominasjoner til alle styreverv gjøres fra salen på generalforsamlingen. Hver nominasjon fra salen krever en sekundant.

9.2 Medlemmer som har betalt kontigent for gjeldende kalenderår har stemmerett og nominasjonsrett på foreningens møter.

9.3 Stemmeberettigede medlemmer som ikke har anledning til å stille på foreningens generalforsamling, kan gi annet medlem skriftlig fullmakt til å stemme i deres sted - begrenset oppad til tre fullmakter per medlem.

9.4 For å bli valgt til kompanisjef eller nestkommanderende, må kandidaten oppfylle følgende krav:

Innehatt gyldig medlemsskap i minimum to år.

Beherske relevant eksersis iht. Hardee's Rifle & Light Infantry Tactics.

TAKT OG TONE

10.1 De følgende regler er minstekrav til opptreden som forventes av medlemmer i 7. Texas:

Medlemmer skal vise respekt for publikum og hverandre.

Medlemmer skal utvise godvilje, lojalitet og disiplin.

Medlemmer iført uniform skal rette seg etter pålegg gitt av befal i kompaniet.

Befal skal utføre oppgaver i samsvar med sin grad og stilling i feltorganisasjonen.

10.2 Eksklusjon.
Et medlem kan utvises fra foreningen for følgende forhold:

Krangel mellom medlemmer.

Uakseptabel oppførsel eller fyll på samlinger.

Brudd på sikkerhetsbestemmelser.

Handlinger som bringer foreningens navn og rykte i vanære.

Kriminelle forhold.

Brudd på disse vedtekter.

Brudd på tilleggsbestemmelser/ instrukser som gjelder i foreningen.

Utvisning kan bare skje etter enstemnig styrevedtak, såfremt medlemmet ikke selv sitter i styret.

KONTIGENT

11.1 Medlemskontigenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret, med virkning fra 1. januar påfølgende år.

11.2 Medlemskontigent opphører å gjelde 31. desember hvert år. Medlem som unnlater å betale ny kontigent innen 1. februar fratas sitt medlemsskap.

ØVRIG

12.1 Foreningens virksomhetsår og regnskapsår er like med kalenderår.

12.2 Endring i disse vedtekter krever generalforsamlingsvedtak med 2/3 flertall, såfremt ikke vedtektene må endres som følge av endringer i Norges lover (våpenloven), i så fall kan styret vedta de nødvendige endringer.
tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !