...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Søknad om medlemskap i 7.Texas i utskriftbar-format: Klikk her for nedlasting

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP I KOMPANI A, 7. TEXAS

Generelle opplysninger

Navn:

Født dato:

Postadresse:

Stilling/ yrke:

E-post:

Telefon

Privat:

Arbeid:

Mobil:

Skytterlag

Oppgi navnet på skytterlaget du er medlem i :

_______________________________________________

Helse

Har du spesielle helseproblemer (sykdommer eller skader) som kan ha betydning for din
deltakelse på reenactments?
  JA  NEI

Hvis ja, vennligst oppgi hva det gjelder:

______________________________________________

En forutsetning for å benytte våpen i 7. Texas er forutgående trening i borgerkrigens eksersis og 
stridsteknikk. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan delta fullt ut på slik trening, må vi få 
vite årsaken.

Søkers erklæring

Jeg aksepterer at mitt medlemsskap kan inndras dersom jeg ikke følger foreningens vedtekter. Jeg er inneforstått med at jeg i løpet av 12 måneder etter innmeldingsdato plikter å skaffe meg uniform og utrustning som spesifisert i avdelingens uniformsreglement. Jeg er ikke forhindret fra å få tillatelse til å erverve skytevåpen. Jeg aksepterer at 7. Texas ikke overtar noe ansvar for medlemmers sikkerhet eller eiendeler på noe tidspunkt.

 

Sted og dato

Søkers underskrift

 

 
tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !