...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Organisasjon i feltKompani A, 7. Texas, er i felt organisert slik:

Prinsippene er enkle:

En korporal leder ett lag (seksjon) på mellom 5 -10 mann.

Består avdelingen av færre enn 2 seksjoner, ledes kompaniet av en sersjant med en korporal som nestkommanderende.

2-3 seksjoner (16 korporaler og menige) gir en løytnant som kompanisjef med en sersjant som nestkommanderende.

Ved 4 eller flere seksjoner (32 korporaler og menige) er sjefen kaptein med en løytnant som nestkommanderende og en sersjant pr. 2 seksjoner.

 

Organisasjonen gjenspeiler hvordan et infanterikompani var bygget opp under borgerkrigen, med visse forenklinger. Merk at dette er kompaniets feltorganisasjon på "papiret". På samlinger brukes den så langt det er praktisk mulig, men den reelle strukturen må ofte justeres i forhold til fremmøtte mannskaper, som sjelden er 100%. Lavt fremmøte kan f.eks. tilsi færre befal.

Både kompanisjef og nestkommanderende velges demokratisk av medlemmene annethvert år. Forøvrig er vi ikke spesielt opptatt av militære grader, slik at alle skal være forberedt på å legge bort graden når vi drar på større reenactments i utlandet.tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !