...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Instruks for befal i
Kompani A, 7. TexasHensikt

Hensikten med denne instruks er å gjøre alle kjent med hva som forventes av befal i et reenactment kompani. Instruksen definerer det ansvar og de oppgaver som normalt tilligger de ulike befalsgrader (korporaler, sersjanter, offiserer). Den er først og fremst basert på erfaringer fra tilsvarende avdelinger med mange års fartstid, sekundært på borgerkrigens militære reglementer. Instruksen skal ikke oppfattes som en fasit, men et forsøk på å etablere fornuftige rutiner som vil hjelpe alle å fungere bedre sammen. Det er i så måte svært viktig at alle som har en grad er klar over at de kun spiller rollen som befal og at alle medlemmer har samme «grad» - reenactor.

Lars Gjertveit
KompanisjefFeltorganisasjon

For å forstå dine plikter må du kjenne din plass i kompaniet. Kompaniets feltorganisasjon er som følger:

Organisasjonen gjenspeiler hvordan et infanterikompani var bygget opp under borgerkrigen, med visse tillempninger. Et stort kompani kan også inndeles i 2 tropper (hver med 2 lag/ seksjoner), men dette ekstra leddet er normalt unødvendig og tungrodd i reenacting sammenheng. Merk at dette er kompaniets feltorganisasjon på "papiret". Den skal følges med hensyn til kommando, planlegging, og trening. På samlinger brukes den så langt det er praktisk mulig, men den reelle strukturen må baseres på antall fremmøtte mannskaper, som sjelden er 100%. Lavt fremmøte kan f.eks. tilsi færre befal.

 

Generelt

Selv om vi på ingen måte skal skape en militær avdeling i moderne forstand, er det et ansvar forbundet med å ha en grad. Når du bærer striper eller vinkler forventes av deg at du viser initiativ og har kunnskaper som underbygger «pynten» på uniformen. Hvis ikke, blir det hele et karneval og ikke «living history».

Følgende regler gjelder for alle befal:

 • å sørge for at mannskapene de er ansvarlige for følger foreningens vedtekter og ordrer
 • å hjelpe til med å opprettholde lojalitet, godvilje og disiplin
 • å instruere undergitt personell i eksersis og andre relevante gjøremål
 • å organisere trening og utrustning av mannskapene i kompaniet
 • å møte opp på så mange samlinger/ arrangementer som styret anser rimelig
 • å gripe inn ved uakseptabel oppførsel
 • å kontrollere og inspisere tidsriktig antrekk og utrustning
 • å holde kontakt med mannskapene i sin avdeling
 • å sørge for at sikkerhetsregler blir fulgt
 • å hjelpe, oppmuntre, og svare på spørsmål fra mannskapene etter beste evne

 

Korporaler

En korporal leder ett lag - i 1860 årenes språk kalt en seksjon - på mellom 5-10 soldater.

ADMIN.: Hold regelmessig kontakt med medlemmene i din seksjon. Kontakt hver enkelt i god tid før hvert arrangement og spør om vedkommende kommer til å møte opp. Informer om planlagte aktiviteter og få greie på om vedkommende har alt nødvendig utstyr, ammunisjon, overnattingsmuligheter (når det er aktuelt), mat, transport til og fra o.l. Disse opplysningene må du innhente selv om du selv er forhindret fra å møte! Gi melding videre til NK om statusen på dine folk før hvert treff.

DRILL: Du må beherske School of the Soldier og kunne instruere din seksjon i dette.

I FELT: Vit hvor dine menn befinner seg til enhver tid. Kontroller at våpen og annen utrustning er korrekt og i orden.

I STRID: Din plass er i fremste linje. Du skal hjelpe til med å opprettholde innrettingen i linjen og rettlede de som er uerfarne gjennom manøvrene. Påse særlig at sikkerhetsregler overholdes.

 

Sersjanter

Som hovedregel er det en sersjant per to seksjoner (lag). Sersjanten har det direkte tilsyn med soldatene i kompaniet.

ADMIN.: I forkant av hvert treff innhent deltakertall m. m. fra seksjons-korporalene. Meld videre til kompanisjef. Før kompanibok med medlemslister, oppmøte-register, instrukser, o.l. Ta spesielt vare på nye folk som blir med for første gang, sørg for at de får lånt utstyr o.l.

DRILL: Du må beherske School of the Soldier og School of the Company og kunne instruere kompaniet i dette.

I FELT: Som sersjant er du ansvarlig for alle oppstillinger, revelje, osv. Ved oppstilling foretar du navneopprop (roll call) og melder av til kompanisjefen. Sersjanten fordeler leiroppgaver blant mannskapene (f.eks. henting av ved og vann, søppelfjerning, eller vakttjeneste). Du skal også sørge for at teltleiren etableres korrekt, og, i likhet med øvrig befal, inspisere soldatenes våpen og utrustning.

I STRID: I skytterlinjene er sersjanten innrettingsmann og den personen alle ser til for å rettlede dem gjennom manøvrene. Du skal holde orden og ro i rekkene og sørge for at mannskapene gjør som kompanisjefen sier. Under ildgivning tar du plass bak linjene som file closer. Som file closer skal du se til at linjenes innretting til enhver tid er i orden, at sikkerhetsregler overholdes, og sjekke at de "falne" ikke har reelle skader. Får noen problemer med sitt våpen er det din jobb å ordne opp.

NB! Dersom kompaniet har flere sersjanter, skal en være 1st Sergeant (Oversersjant). Det er i så fall han som er ansvarlig for å utføre de aller fleste av oppgavene ovenfor.

 

Offiserer

Antall offiserer i kompaniet er avhengig av antall mannskaper. Et kompani på 2-3 seksjoner har en løytnant som sjef. Dersom kompaniet teller 4 eller flere seksjoner er det en kaptein som sjef og en løytnant som nestkommanderende. (Reenactment kompanier sløyfer vanligvis fenrik graden fordi det ikke er behov for flere enn to offiserer så lenge kompaniet teller færre enn 50 mann.)

ADMIN: Organisasjon og planlegging. Kompanisjefen setter mål for kompaniet (f.eks. rekruttering, drill, stevnedeltakelse, årsprogram, m.m.). Han fastsetter bestemmelser og rutiner og, i samarbeid med NK, planlegger og tilrettelegger kompaniets deltakelse på stevner. Som offiser må du ha god kjennskap til Nord- og Sydstatshærens organisasjon, historie, taktikk, uniformer og annen utrustning.

DRILL: Du må beherske School of the Soldier og School of the Company og kunne instruere både soldater og andre befal i dette. Med tanke på deltagelse på større reenactments må du også ha kjennskap til School of the Battalion. KNOW THE DRILL!!

I FELT: Kommando og lederskap. Vit hvor dine folk oppholder seg og hvordan de har det. Hold dem orientert om hva som skjer.

I STRID: Kompanisjefen leder kompaniet gjennom alle manøvre. Det er du som skal gi alle ordrer. Du skal konsentrere deg om å få ting til å skje til riktig tid og holde oversikt. I en større sammenheng er kompanisjefen mannen som må omsette bataljonsjefens kommandoer i handling.

NB! La korporalene og sersjantene gjøre jobben sin. Vær forberedt på å ta plass som menig i kompaniet hvis fremmøtet er lavt.

 

Fordeling av befal og menige i kompaniet

Hvilke militære grader som benyttes i feltorganisasjonen baseres på antall medlemmer i kompaniet etter tabellen nedenfor. Som hovedregel vil gradsnivået vurderes årlig etter kontigentforfall.

TOTALT
Menige
Korporaler
Sersjanter
Løytnant
Kaptein

9

7

1**

1*

---

---

18

14

2

1**

1*

---

27

21

3

2**

1*

---

36

28

4

2

1**

1*

* Kompanisjef ** Nestkommanderende

 

Befalets plassering i skytterlinjene

Under marsj på to linjer

 • Kp sjef - høyre fløy av fremste linje
 • 1st Sgt - høyre fløy av bakre linje
 • 2nd Sgt - venstre fløy av fremste linje
 • Korporaler - i fremste linje
 • Øvrige off/ sjt jevnt fordelt to skritt bak kompaniet (file closers)

Under strid

 • Kp sjef - 6 skritt bak kp i sentrum
 • 1st Sgt - 6 skritt bak kp på høyre fløy
 • Korporaler - i fremste linje
 • Øvrige off/ sjt jevnt fordelt to skritt bak kompaniet (file closers)tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !